De Krobbekoer | Peuteropvang | Bitgummole

Peuteropvang De Krobbekoer in Bitgummole is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “Boartsendewei in taal derby”.

In Bitgummole bieden wij kinderdagopvang, peuteropvang én buitenschoolse opvang in dezelfde ruimte, namelijk de Brede School, met als voordeel dat kinderen gezamenlijk kunnen spelen in een vertrouwde omgeving.

Binnen een kleinschalig kindcentrum zien kinderen van 0 tot 12 jaar vertrouwde en bekende gezichten. Peuters die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, worden tijdens de BSO opnieuw opgevangen door dezelfde pedagogisch medewerkers. Een fijn gevoel! De ruimte is al bekend en na schooltijd spelen kinderen ook met broertjes en/of zusjes die jonger dan vier jaar zijn.

We verwelkomen jouw kind graag bij de peuteropvang De Krobbekoer.

Peuteropvang De Krobbekoer Bitgummole - Kids First COP groep

  • KDV, BSO en peuteropvang in dezelfde ruimte.
  • Intensieve samenwerking met basisscholen CBS Mooitaki en OBS de Martenaskoalle en gevestigd in de Brede School.
  • Kleinschalig kindcentrum.
  • Kinderen van het kinderdagverblijf kunnen vanaf peuterleeftijd meedoen met het peuterprogramma. Ze stromen dus vanzelf als baby/dreumes door. Aparte opgave voor de peuteropvang is voor deze kinderen niet nodig.
  • Fries en Nederlandstalig.
  • VVE-locatie.

Schrijf je in

Wy ferwolkomje dyn bern graach by de pjutte-opfang De Krobbekoer

Pjutte-opfang is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. Wy biede ek Foar- en Ierskoalske Edukaasje (VVE) om ûntwikkelingsefterstannen by bern fan 2,5 oant 4 jier tefoaren te kommen. Fierder wurkje wy mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.