De Oesterkes | Peuteropvang | Rinsumageast

Peuteropvang De Oesterkes is een locatie speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Aanvulling taalbeleid: Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

We verwelkomen uw kind graag bij de peuteropvang.

Op De Oesterkes werken we met een VVE aanbod. Kinderen met een VVE indicatie ontvangen een aanbod van minimaal 10 uur per week. Gezien het aantal openingsuren van De Oesterkes kunnen ouders van kinderen die een VVE indicatie ontvangen, in overleg met onze afdeling Planning,  kiezen voor de aanvullende dagdelen VVE op een van onze andere locaties. Het is daarbij voor kinderen altijd mogelijk om twee dagdelen De Oesterkes te blijven bezoeken.

We verwelkomen uw kind graag bij de peuteropvang.

De Oesterkes is een Binnenstebuiten locatie.

Peuteropvang 't Schakeltje Slochteren Kids First COP groep peuterspeelzaal

  • Binnenstebuiten locatie
  • Avontuurlijke plek
  • Veilig, vriendelijk en stimulerend
  • VVE programma
  • Tweetalig gecertificeerde locatie

Wy ferwolkomje jo bern graach by de pjutte-opfang

Pjutte-opfang (eartiids pjutteboartersplak) is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. Wy biede ek Foar- en Ierskoalske Edukaasje (VVE) om ûntwikkelingsefterstannen by bern fan 2,5 oant 4 jier tefoaren te kommen. Fierder wurkje wy mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.