home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Oudercommissie

Kids First COP groep oudercommissie


Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kindercentrum (kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterschool). Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

Leden van de oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Elke locatie beschikt dan ook over een oudercommissie.
Eén á twee keer per jaar overleggen alle oudercommissies gezamenlijk met het management over algemene thema’s en tariefwijzigingen. De oudercommissies zijn natuurlijk van harte welkom bij het ondersteunen van activiteiten op de locaties.