Peuterpret Raerd gecertificeerd voor tweetalig werk

28 januari 2019

Op maandag 28 januari was het feest op peuteropvang Peuterpret in Raerd. Deze locatie werkt sinds begin 2017 met een beleid dat erop is gericht de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Zij hebben het certificeringstraject nu afgerond en hebben dat samen gevierd.
Riemkje Pitstra heeft een Tomkeverhaal verteld, met de verteljas aan. Daarna kwam Stella van Gent langs, wethouder van Súdwest Fryslân, om het certificaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ aan de pedagogisch medewerkers uit te reiken. De wethouder zei in haar toespraak: “Dizze lytse bern binne de takomst. It is júst foar harren belangryk dat sy mei it Frysk yn oanrekking komme. Prachtich om te sjen dat pjutte-opfang Peuterpret dat sa serieus oppakt en himsels no offisjeel twatalich neame mei.”


Peuterpret Raerd, certificering tweetalige opvang Kids First COP groep Friesland
Peuterpret en tweetaligheid
Kids First verzorgt onder andere peuter- en kinderopvang in een groot deel van Friesland. Een groot aantal locaties werkt met een tweetalig beleid. Peuterpret heeft een ruimte in het dorpshuis van Raerd. Het tweetalig beleid wordt als volgt vormgegeven: Nynke spreekt Fries met iedereen en Gerda doet dat in het Nederlands. Vrijwilligster Atsje biedt het Fries ook aan. Voor beide talen is aandacht in het activiteitenaanbod, zoals bij het zingen, het voorlezen en het werken met praatpoppen. Door de beide talen duidelijk van elkaar te scheiden, leren de kinderen de talen goed uit elkaar te houden en kunnen ze op latere leeftijd bijvoorbeeld gemakkelijker een derde en vierde taal leren.

Er is een zogenaamde visitatiecommissie op Peuterpret geweest. Er wordt gekeken naar onder andere het taalbeleid, de taalomgeving en het pedagogisch taalklimaat. Over de taalomgeving schrijft de commissie onder andere: ‘De leidsters hebben veel vaardigheden om met het aanwezige materiaal en middelen goed uit de voeten te kunnen met de peuters. Dat de leidsters professioneel werken en denken blijkt in de nabespreking over het onderdeel taalomgeving. De leidsters denken mee en staan open voor opmerkingen, verbeterpunten en ‘tips’. En over het pedagogisch taalklimaat: ‘Een klein groepje peuters gaat met leidster Nynke aan een hoge tafel zitten; zij doen een knutselwerkje. Het gaat er gemoedelijk aan toe. De peuters en leidster Nynke bespreken van alles tijdens het plakken en kleuren. Vooral over hoe het werkje er uit zou kunnen zien. De andere peuters zijn aan het puzzelen of spelen met auto’s en blokken. Leidster Gerda is in gesprek met een ‘kleine boer’. Zij zijn samen aan het werk. De peuter rijdt zogenaamd met een tractor en aanhanger over het boerenerf en gaat samen met leidster Gerda langs alle dieren. Ze praten over wat de dieren eten en hoeveel eten er nodig is voor de grote en de kleine dieren. Een prachtig taalmoment.’

Bij het certificeringstraject krijgt Peuterpret begeleiding van het SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern. Bij het SFBO zijn ruim 250 kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties aangesloten en dat aantal groeit nog steeds.

Lees het persbericht in het Fries hier.

Peuteropvang Raerd, certificering tweetaligheid Kids First COP groep Friesland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riemkje Pitstra vertelt een Tomkeverhaal met de verteljas aan, peuteropvang Raerd Kids First COP groep Friesland