home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is VVE?

Het doel van VVE is kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Door middel van leerzame activiteiten worden peuters op een speelse wijze voorbereid op de basisschool. Dat gebeurt in een groep waarbij extra aandacht wordt besteed aan taalstimulering met liedjes, boekjes en andere activiteiten aan de hand van een thema. Veel thema’s worden in groep 1 en 2 ook op de basisschool behandeld. Uw kind komt dan ook goed voorbereid in groep 1!

Wanneer mag uw kind meedoen?

Uw kind mag meedoen aan VVE wanneer een indicatie is afgegeven door het CJG, de verpleegkundige.

Wat kunnen wij u bieden?

Vanaf twee jaar kan uw peuter al 2 dagdelen per week gebruik maken van de peuterschool. Wanneer uw kind 2,5 jaar is, en in aanmerking komt voor het VVE programma, mag het 4 dagdelen per week komen spelen. Die vier dagdelen zijn nodig om een goede voorbereiding op de basisschool te garanderen. 

Kids First COP groep, kinderopvang, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleergroep

 

Kids First COP groep, kinderopvang, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleergroep, vve, groningen, friesland, drenthe

Welke VVE programma’s zijn er?

1. Programma Piramide (0-7 jaar)

Het Piramide VVE-programma is door Cito ontwikkeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan.
 

Breed programma

Piramide is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. Er is speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben. Vervolgens is Piramide uitgebreid en verbreed tot een methode voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool. Daarnaast bevat de Piramide-methode ook een uitbreiding op de bestaande thema’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 

Materiaal Piramide VVE

De opvoeder is en blijft dicht bij het kind en neemt tegelijkertijd afstand, zodat het kind zelfstandig kan worden. Deze paradox is de basis voor het Piramide-concept. Er worden vier basisbegrippen onderscheiden: psychologische nabijheid, psychologische afstand, het initiatief van het kind, het initiatief van de opvoeder (leidster/leerkracht). Er zijn diverse materialen beschikbaar, waaronder een implementatieboek, trainingsmodulen, projectboeken, een dagritme-pakket en ontwikkelingsmateriaal.

 

 

2. Programma Uk&Puk (2-6 jaar)

Uk&Puk is een programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Het programma werkt met de poppen Puk en Ko en richt zich naast taal en rekenen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Uk&Puk richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek.
 

3. Programma startblokken

Startblokken is een ontwikkelingsgericht VVE-programma. Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak. Startblokken is meer dan woordenschat en taal: spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment. Startblokken sluit aan op Basisontwikkeling, het werkplan voor de onderbouw van de basisschool.

 

 

Kids First COP groep, kinderopvang, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleergroep, vve, groningen, friesland, drenthe

Voor kinderen vanaf 2 jaar zijn er opstapprogramma’s

Opstapje en Opstap zijn ontwikkeling stimulerende programma’s die uitgevoerd worden door een CJG medewerker. Het materiaal van Opstap(je) is afgestemd op de ontwikkeling van uw kind. Spelenderwijs leert uw kind kennis en vaardigheden, zodat het een goede start kan maken in groep 1. Vanaf 3 jaar gaan de opstapprogramma’s over in VVE Thuis.

VVE Thuis

Uit onderzoek blijkt dat wat op de peuterschool gebeurt nog meer effect heeft als u dit thuis herhaalt. Vandaar het programma VVE Thuis. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te praten over wat ze op de peuterschool hebben gedaan. Daarom krijgen ouders informatie van de pedagogisch medewerkers over de thema’s en de daarbij behorende activiteiten.

Per thema wordt er een VVE Thuis bijeenkomst gehouden op de peuterschool met de pedagogisch medewerkster van de groep en een CJG medewerker. Ouders krijgen hier uitleg en handvatten om thuis ook aan de slag te gaan met de aangeboden activiteiten. Deze aansluiting en herhaling is heel belangrijk voor uw kind. Per thema krijgt u boekjes en materiaal van VVE Thuis mee naar huis. Al gauw merkt u hoe leuk het is om met uw kind aan de slag te gaan.

 

CJG

Soms helpt het om als ouder kennis en ervaringen uit te wisselen. Het CJG organiseert hiervoor koffieochtenden. Onder het genot van een kopje koffie komen allerhande opvoedingsvragen en tips aan de orde.

 

Kids First COP groep, centrum voor jeugd en gezin, CJG, opvoedondersteuning