home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Wat u van ons mag verwachten

Kids First COP groep, kinderopvang, kinderdagverblijf, bso, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleergroep, vve

Kinderen op de eerste plaats

Of u nu op zoek bent naar een kinderdagverblijf, een peuterschool of buitenschoolse opvang, het blijft moeilijk om een keuze te maken in het grote aanbod in kinderopvang. Opvang vinden dat rekening houdt met uw wensen en u het vertrouwen geeft dat er met liefde en passie voor uw kind(eren)gezorgd wordt, is vaak wat ouders willen. Het moet voelen als een ‘tweede thuis’. Kids First COP groep begrijpt dat als geen ander. Kinderen komen bij ons altijd op de eerste plaats!

Meer dan een opvangplek

Voor kinderen is het van groot belang om zich veilig en geborgen te voelen. Dit bereiken we niet alleen in materiële zin door de inrichting, maar juist ook door een huiselijke en ongedwongen sfeer. Daardoor voelt het kind zich bij ons thuis. We willen het kind letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze te ontwikkelen.

Spelen staat centraal

Elk kind heeft prikkels en voldoende uitdaging nodig. We bieden speelgoed aan dat is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. Maar ook door allerlei dagelijkse bezigheden, waar (samen) spelen een zeer belangrijk onderdeel van is, leert en ervaart het kind iedere dag opnieuw.

Vaste groepsleiding biedt structuur

Om de binding met de kinderen te optimaliseren werken we met vaste leidsters op vaste dagen. Zij hanteren een vaste dagindeling waardoor kinderen rust en regelmaat krijgen. Hierdoor weten kinderen en ouders waar ze aan toe zijn.

Beroepskracht - kind ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:

 • 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar
 • 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
 • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
 • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl

Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan geeft ouders, medewerkers en andere belangstellenden inzicht in onze manier van werken en omgaan met de kinderen. Er wordt in beschreven waarom we handelen zoals we dat doen. Het pedagogisch beleidsplan is een samenvoeging van het beleid van Kids FIrst Kinderopvang en stichting COP. Nieuw opgenomen is de zorgroute, welke is goedgekeurd door de Centrale Oudercommissie.

Ouderbeleid

Naast het Pedagogisch beleidsplan bestaat er ook een beschreven ouderbleid. Deze kunt u lezen via deze link.

Klachtenprocedure

Kids First COP groep staat open voor zorgen, ideeën en meningen van de ouders. In het kader van de Wet Kinderopvang is er een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.
Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht moet schriftelijk worden ingediend.
Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de manager Planning & Communicatie, communicatie@kidsfirst.nl

Ouders die een klacht hebben, kunnen daarmee of rechtstreeks bij Kids First COP groep terecht.
Deze staat in het Intern Klachtreglement beschreven. Het reglement ligt eveneens op alle locaties ter inzage.

Externe klachtenregeling voor ouders/verzorgers
Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en bemiddeling bij het klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.  
www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Klachtenverslag 2016

Voorwoord
Als professioneel aanbieder van kinderopvang publiceert Kids First COP groep een openbaar verslag van de behandelde klachten over het kalenderjaar 2016.
In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de klachten die via de klachtenregeling door ouders in 2016 zijn ingediend en op welke wijze deze klachten zijn afgehandeld.

Interne klachtenregeling voor ouders/verzorgers
Kids First COP groep beschikt over een interne klachtenregeling. Ouders/verzorgers kunnen van deze regeling gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem, welke een ouder/verzorger heeft ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie, waarvoor door de ouder/verzorger en de direct betrokken medewerker (nog) geen oplossing is gevonden. In de klachtenregeling staat de procedure beschreven op welke wijze de ouder/verzorger een klacht kan indienen en welke stappen worden gezet in de behandeling van de klacht.

Externe klachtenregeling voor ouders/verzorgers
Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en bemiddeling bij het klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.  
www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

De wijze waarop de interne en externe klachtenregeling onder de aandacht wordt gebracht, gebeurt op de volgende manieren:
•    Tijdens de intakegesprekken met de ouders wordt melding gemaakt van klachtenregeling.
•    De klachtenregeling hangt/ligt standaard bij de ouderinformatie op een zichtbare plek.
•    De klachtenregeling staat op website www.kidsfirst.nl
•    De klachtenregeling is bekend bij de oudercommissie.

Klachten in 2016

In 2016 zijn er in geen klachten bij Kids First COP groep binnen gekomen.

Vanuit de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen hebben we een certificaat mogen ontvangen waarop staat dat de gehele organisatie in 2016 klachtenvrij was.
 

 

Aanmelden in 3 stappen:

 1. Rondleiding en inschrijven
  Nieuwsgierig geworden? Kom geheel vrijblijvend kennismaken. Dat geeft u een goed beeld van de locatie en een van de pedagogisch medewerksters kan al uw vragen beantwoorden. Als u een keuze gemaakt heeft, dan kunt u het online inschrijfformulier invullen.
 2. Contract en tarieven
  Op basis van uw inschrijfformulier worden plaatsingsmogelijkheden gecheckt. Wanneer er plaats is en u accepteert deze, dan maken wij een contract met u op. Daarin staan ook duidelijk de tarieven in vermeld. Na ondertekening is het contract definitief.
 3. Plaatsingsgesprek
  In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken op de locatie, eventuele bijzonderheden betreffende uw kind worden genoteerd en u krijgt een rondleiding door het gebouw. Voor de plaatsingsdatum kan uw kind maximaal 2 keer in overleg een aantal uur komen wennen.

Hoe zit het dan met de kosten?

Kinderopvang is er in verschillende vormen en tegen verschillende tarieven. De uiteindelijke kosten voor kinderopvang hangen af van de vorm, het aantal dagen en hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Wanneer u graag wilt weten wat de kosten zijn op basis van uw eigen situatie, dan kunt u een e-mail sturen naar de afdeling planning. Zij zoeken het graag voor u uit en maken het inzichtelijk voor u.

Handig om te weten:

Kinderdagverblijf:

 • Schrijf vooral tijdig in, u kunt altijd nog veranderen.
 • Prijzen zijn inclusief luiers en voeding.
 • U heeft voorrang bij doorstroming naar de naschoolse opvang als uw kind op een van onze kinderdagverblijven zit.
 • We hanteren een open deuren beleid, kinderen mogen ook in andere groepen spelen.

Peuterschool en VVE:

 • 2  tot 4 dagdelen per week mogelijk op de peuterschool en 1 tot meerdere dagdelen per week mogelijk op de peuteropvang.
 • Peuterschool is in de schoolvakantie gesloten en peuteropvang is 52 week per jaar geopend.
 • Kids First COP groep participeert in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is beschikbaar tegen een gereduceerd tarief, behalve voor ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvang toeslag.
 • Wilt u weten of uw kind in aanmerking komst voor VVE, neem dan contact op met de wijkverpleegkundige in het CJG.

Buitenschoolse opvang:

 • Kinderen van de buitenschoolse opvang worden altijd onder begeleiding van school gehaald.
 • U heeft recht op opvang tijdens de geplande margedagen van de school.
 • Afname extra dagdelen/ruildagen is mogelijk in overleg.