Compensatie BSO tijdens lockdown

25 januari 2022

Op deze pagina vind je meer informatie over de compensatie in de kosten voor de BSO tijdens de locdown (sluiting vanaf 21 december 2021 tot 20 januari 2022).

Verzoek tot doorbetaling facturen

Het kabinet heeft ouders opgeroepen om tijdens de sluiting de facturen voor de BSO door te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de opvang, hoeft er niet worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslag-systeem, blijft de sector gefinancierd en kon noodopvang worden geboden aan ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Alle ouders die gebruik maken van BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig zijn blijven doorbetalen, ontvangen voor de periode van 21 december 2021 tot 20 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.
De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.


Vragen en antwoorden

Hieronder kun je een aantal vragen en antwoorden lezen:

Wie ontvang compensatie voor de eigen bijdrage?

Alle ouders die gebruik maken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. Dat betekent dat ouders een tegemoetkoming ontvangen die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage.
Net als bij de eerdere sluitingen (voorjaar 2020 en winter 2020) zal er in de compensatie onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om de volgende groepen:

  1. ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag
  2. ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten
  3. personen die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van de BSO tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.
De SVB zal in samenwerking met Toeslagen (net als bij vorige sluitingen) de tegemoetkoming aan de ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Daarbij is het van belang dat de kinderopvanggegevens bij Toeslagen actueel zijn. Geef wijzigingen in je kinderopvanggegevens, zoals kinderopvanggebruik, door aan Toeslagen via de kinderopvangtoeslag-app of het Toeslagenportaal, zodat je een tegemoetkoming ontvangt die zo veel mogelijk overeenkomt met de betaalde eigen bijdrage. Daarmee ontvang je tevens de toeslag die bij je actuele situatie past en worden eventuele terugvorderingen of nabetalingen van de kinderopvangtoeslag achteraf geminimaliseerd.

Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. Het moment van uitbetaling is op dit moment nog niet bekend. Informatie hierover volgt later.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Mensen die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van de BSO

Deze mensen krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van de BSO tot de maximum uurprijs. Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die personen zonder overheidsvergoeding doorbetalen tijdens de sluiting van de buitenschoolse opvang (BSO).
Kom je in aanmerking? Dan kun je deze tegemoetkoming aanvragen bij de SVB. Het moment van het starten van de tegemoetkoming-aanvraag is op dit moment nog niet bekend. Informatie hierover zal later volgen.

Waarom moest ik de factuur voor de BSO (weer) door blijven betalen?

Als je de BSO doorbetaalt, behoud je je plek op de opvang. Daarnaast blijft ook je kinderopvangtoeslag doorlopen als je je factuur bent blijven betalen. Blijf wijzigingen in jouw kinderopvanggegevens, zoals je kinderopvanggebruik, doorgeven aan Toeslagen. Zo ontvang je een tegemoetkoming die zo veel mogelijk overeenkomt met de betaalde eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Daarmee ontvang je tevens de toeslag die bij jouw actuele situatie past en worden eventuele terugvorderingen of nabetalingen van de kinderopvangtoeslag achteraf geminimaliseerd.

Krijg ik het gehele bedrag dat ik aan eigen bijdrage betaal terug?

Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die je betaalt. Deze tegemoetkoming komt bij benadering overeen met het bedrag dat je hebt betaald aan eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Indien je kinderopvangtoeslag ontvangt, wordt de tegemoetkoming berekent op basis van de kinderopvanggegevens die Toeslagen van jou heeft. Het is dan ook van belang dat je deze gegevens actueel houdt. Geef wijzigingen tijdig door aan Toeslagen. Daarmee ontvang je tevens de toeslag die bij jouw actuele situatie past en worden eventuele terugvorderingen of nabetalingen van de kinderopvangtoeslag achteraf geminimaliseerd.

Wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug? En wat moet ik daarvoor doen?

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de regelingen. Als hier meer over bekend is zal dit op deze website bekend worden gemaakt.
Als je kinderopvangtoeslag ontvangt, hoef je geen aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming. Je ontvangt automatisch van de SVB een beschikking waarin het bedrag dat je aan tegemoetkoming krijgt staat vermeld. Dat geldt ook in het geval je gebruik maakt van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
Als je geen overheidsvergoeding ontvangt, kun je te zijner tijd een aanvraag indienen bij de SVB. Meer informatie over de tegemoetkomingen en moment van aanvragen of uitbetalen volgt zo spoedig mogelijk.

Krijg ik ook een vergoeding voor de sluiting van de BSO gedurende de periode van 21 tot en met 24 december?

Ook voor deze sluitingsperiode ontvang je een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Concreet betekent dit dat je, als je de facturen hebt doorbetaald gedurende de sluiting, een tegemoetkoming ontvangt voor de periode vanaf 21 december 2021 tot 10 januari 2022.

Welke regelingen zijn er eerder geweest naar aanleiding van de eerdere sluitingen?

Tijdens de eerdere sluitingsperiode zijn er drie regelingen geweest op basis waarvan ouders een tegemoetkoming hebben ontvangen:
1. tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag,
2. tegemoetkoming opvang gesubsidieerd door gemeente, en
3. tegemoetkoming voor kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag of gemeentesubsidie.
De eerste sluitingsperiode was van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 voor de dagopvang en gastouderopvang, en van 16 maart tot en met 7 juni voor de BSO.

De tweede sluitingsperiode was van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor de dagopvang en gastouderopvang, en van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 voor de BSO. Deze regelingen zijn uitgekeerd en afgerond. Er wordt nog wel gewerkt aan een herziening voor ouders die te weinig tegemoetkoming hebben ontvangen.

Klopt het dat ouders een herziening ontvangen naar aanleiding van de eerdere tegemoetkomingen?

Ja, het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat ouders die te weinig tegemoetkoming hebben gehad tijdens de twee eerdere sluitingen een aanvullende tegemoetkoming ontvangen. Meer informatie hierover volgt later.

Ik betaal de BSO geheel zelf, zonder overheidsvergoeding. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ja, door de sluiting van de BSO is het voor de stabiliteit van de kinderopvangsector en het behouden van jouw kinderopvangplek van belang om de kinderopvangfacturen door te betalen. Je ontvangt hiervoor een tegemoetkoming door te zijner tijd hiervoor een aanvraag in te dienen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van de BSO tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming. Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.

Moest ik als ouder betalen voor noodopvang?

Noodopvang door kinderopvangorganisaties is in principe met gesloten beurzen georganiseerd. Kinderopvangorganisaties wordt dus gevraagd noodopvang aan te bieden. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties alleen de reguliere (contract) uren aan ouders facturen, waarbij geldt dat de kinderopvangtoeslag doorloopt en dat ouders een tegemoetkoming ontvangen die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de coronacrisis?

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan Toeslagen, zodat uw kinderopvangtoeslag bij uw huidige situatie blijft passen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Je hoeft dus niet direct je toeslag stop te zetten en je kind(eren) van de opvang te halen. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Kan ik het contract met mijn kinderopvangorganisatie opzeggen?

Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als je de factuur betaalt, behoud je recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en je krijgt een tegemoetkoming voor je eigen bijdrage. Verder behoud je je plek op de kinderopvang. Als je zou stoppen met betalen of je contract opzegt, verlies je je plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl je deze na de periode van sluiting mogelijk weer nodig hebt.
Mocht je tóch besluiten om je contract te beëindigen:
• in je contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn je jouw overeenkomst kunt beëindigen.
• als je je contract opzegt, vervalt je recht op kinderopvangtoeslag.
• geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.