Klachten

Ben je tevreden? Vertel het aan een ander.
Ben je niet tevreden? Vertel het aan óns!

Contact

Kids First staat open voor zorgen, ideeën en meningen van de ouders. In het kader van de Wet Kinderopvang is een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Een klacht kan ingediend worden op het mailadres klachten@kidsfirst.nl. Hieronder vind je meer informatie over het indienen van een klacht.

Interne klachtenregeling voor ouders

Kids First doet haar werk met grote zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat een ouder ontevreden is. Wij hebben daarom een klachtenregeling opgesteld. Ouders kunnen van deze regeling gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem dat hij heeft ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie, als hiervoor door de ouder en de direct betrokken medewerker (nog) geen oplossing is gevonden. In de klachtenregeling staat de procedure voor het indienen van een klacht beschreven. Het heeft onze voorkeur dat ouders een klacht eerst bespreken met de direct betrokkene. Wanneer dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het reglement ligt op alle locaties ter inzage.

Peuteropvang 't Schakeltje Slochteren Kids First COP groep peuterspeelzaal

Externe klachtenregeling voor ouders

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en bemiddeling bij het klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.

De interne en externe klachtenregeling wordt op de volgende manieren onder de aandacht gebracht:

  • Op de website is de klachtenregeling te lezen;
  • De klachtenregeling is bekend bij de oudercommissie.

Openbaar klachtenverslag

Als professioneel aanbieder van kinderopvang publiceren we een openbaar klachtenjaarverslag 2023 van de behandelde klachten over het kalenderjaar 2023.

Klachtenvrij

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven