Home Over Kids First Pedagogisch beleidsplan en inzet pedagogische coaches

Pedagogisch beleidsplan en inzet pedagogische coaches

“Groeien doe je als je gestimuleerd wordt om uitdagingen aan te gaan en de kans krijgt om te leren van je fouten.”

 

Pedagogische basisdoelen

Binnen de kinderopvang is wettelijk bepaald dat er gewerkt dient te worden vanuit vier pedagogische basisdoelen. Deze basisdoelen zijn het centrale uitgangspunt voor het dagelijkse werk op de groep. Kids First werkt ook vanuit deze basisdoelen. Deze doelen zijn in praktische zin uitgewerkt in het pedagogisch werkplan van de locatie. De pedagogische werkplannen zijn te vinden op onze website en op de locatie.
Het pedagogisch beleidsplan geeft ouders, medewerkers en andere belangstellenden inzicht in onze manier van werken en omgang met de kinderen. Er wordt in beschreven waarom we handelen zoals we dat doen.

Emotionele en fysieke veiligheid

Een kind heeft een basis nodig waarin hij zich vertrouwd, geborgen en veilig voelt om zich optimaal te ontwikkelen. Wij zorgen voor deze veilige omgeving en geborgen sfeer. Dit is de hoofddoelstelling voor alle vormen van onze opvang.

Persoonlijke competenties

Met persoonlijke competenties doelen we op brede persoonskenmerken zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, veerkracht en creativiteit. Het is onze taak om kinderen de mogelijkheid te bieden zich deze competenties eigen te maken. We respecteren hierbij de eigenheid van ieder kind en geven hem de gelegenheid om zich op eigen wijze en in een eigen tempo te ontwikkelen tot een uniek en zelfstandig persoon.

Sociale competenties

De sociale ontwikkeling heeft betrekking op het omgaan met elkaar. Door het ontwikkelen van sociale competenties en leren van sociale vaardigheden, geven wij kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. Belangrijk is dat kinderen hierbij respect hebben voor zichzelf, voor anderen en hun omgeving.

Normen en waarden

Groepsopvang is een verbreding van de leefomgeving met eigen mogelijkheden om dit opvoedingsdoel vorm te geven. Onze pedagogisch medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie.
De kinderen leren wat wel en niet mag. We laten kinderen kennis maken met grenzen, normen en waarden maar ook met gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving en andere culturen.

Pedagogische coaching - Kids First COP groep, kinderopvang Groningen, Friesland en Drenthe

Inzet pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers

Kids First onderschrijft het belang van het volgen en ondersteunen van de ontwikkeling van haar pedagogisch medewerkers en het verder ontwikkelen van (pedagogisch) beleid. De sector is volop in beweging en er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Zowel in beleid als in de ondersteuning in het dagelijks werk leveren veel medewerkers binnen verschillende functies een bijdrage.

Per locatie moet de organisatie 50 uur aan beleid weg zetten en per fte 10 uur aan coaching. Dit betekent niet dat iedere pedagogische medewerker 10 uur per jaar gecoacht moet worden, wel dat iedere pedagogisch medewerker elk jaar coaching moet ontvangen. Bij Kids First kiezen wij voor verschillende manieren van coaching:

• Coaching op aanvraag van een team of individuele medewerker
• Coaching op aanvraag van de teammanager
• Coaching op thema

Bij Kids First gebeurt er veel op het gebied van coaching: op VVE locaties worden de pedagogisch medewerkers al een aantal jaren gecoached door de VVE coaches en ook teammanagers en clustermanagers coachen medewerkers. Coaching vindt binnen Kids First op veel manieren plaats en in verschillende hoedanigheden. We bieden onze medewerkers regelmatig interne en externe trainingen aan. Daarnaast organiseren we jaarlijks een studiedag met pedagogische thema’s en worden er thema-avonden georganiseerd.

Beleidsontwikkeling

Voor het ontwikkelen en implementeren van beleid wordt bij Kids First een aantal verschillende functies op verschillende niveaus ingezet. Medewerkers die vanuit hun functie op diverse vlakken bijdragen aan het pedagogisch beleid zijn:
• Directie, cluster- en teammanagers, BSO-coördinatoren
• Pedagogisch coaches en VVE coaches
• Kwaliteitscoördinator
• Pedagogisch medewerkers

Een specifiek overzicht van de verdeling van de uren per locatie kun je vinden door hier te klikken. 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven