Home Over Kids First Oudercommissie

Oudercommissie

Kritische ouders houden ons scherp. We zijn op zoek naar betrokken, gedreven en meedenkende ouders!

 

Kids First en de oudercommissie

Kids First is er op gericht een omgeving te scheppen waarin kinderen altijd op de eerste plaats staan. Wij streven naar een geborgen, huiselijke en ongedwongen sfeer, waarin een kind zich thuis voelt. Blije, ontspannen kinderen en tevreden ouders. Daar gaat het om in de wereld van Kids First. We zijn altijd bezig onszelf te verbeteren. Wij willen de beste opvang bieden die kinderen zich kunnen wensen. Ouders zijn hierbij een belangrijke schakel. Door structureel met ouders samen te werken, blijven wij scherp en kunnen we de hoogste kwaliteit garanderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich bij ons thuis blijven voelen. Jouw perspectief, ideeën en frisse blik zijn belangrijk voor het verbeteren van de opvang en de zorg die we jouw kind bieden. Daarom werken wij op een structurele manier met ouders samen.

We werken samen met ouders door middel van oudercommissies. Elke opvanglocatie heeft een eigen oudercommissie die contact heeft met de ouders van de betreffende locatie en teammanager. De lokale oudercommissie draagt bij aan het beleid en de kwaliteit op de locatie. Verder hebben we een centrale oudercommissie die in gesprek gaat met de directie en het management van Kids First. De centrale oudercommissie draagt bij aan het algemene beleid van Kids First. 

Oudercommissie (OC)

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kindercentrum (kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang). Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de betreffende opvang. De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders en heeft een adviserende en meedenkende rol bij zaken en besluiten die de opvanglocatie aangaan. De belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door advies uit te brengen aan de directie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. We streven ernaar dat iedere locatie van Kids First een oudercommissie heeft.
De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Het reglement ligt ter inzage op alle locaties.

Centrale oudercommissie (COC)

De medezeggenschap van ouders in de gehele organisatie is geregeld in de Centrale Oudercommissie (COC). De centrale oudercommissie is de vertegenwoordiging van alle oudercommissies. Zij stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen en te adviseren ten aanzien van kwaliteit van kinderopvang. Vanwege de spreiding over Noord Nederland, hebben wij gekozen voor één COC voor de provincie Friesland en één COC voor Groningen/Drenthe.
Eén á twee keer per jaar overleggen alle oudercommissies gezamenlijk met het management over algemene thema’s en tariefwijzigingen. Ze zijn ook van harte welkom bij het ondersteunen van activiteiten op de locaties.

Ouderbetrokkenheid

Om ouders te betrekken bij de opvanglocatie organiseren onze locaties tenminste één keer per jaar een ouderavond. Daarnaast bieden wij op sommige locaties actieve ouderbetrokkenheid programma’s zoals VVE-Thuis.

Ouders brengen hun kind bij ons op de opvang. Wij realiseren ons dat dit een hele stap is. Kinderen zijn het meest dierbare wat ouders hebben. En wij mogen deze kinderen opvangen. Samenwerking met ouders is mede om die reden van groot belang. De basis hiervan wordt gevormd doordat ouders en pedagogisch medewerkers hun vragen en ervaringen met elkaar delen. Wij kiezen hierbij voor een open en eerlijke communicatie naar elkaar. Waarden en normen kunnen en mogen hierbij uiteenlopen. Binnen de mogelijkheden die wij hebben, houden wij zoveel mogelijk rekening met wensen en behoeften van ouders.

Wil je een positieve bijdrage leveren aan Kids First en zoek je een laagdrempelige vorm van samenwerken? Wil je vaardigheden ontwikkelen en onze kinderopvang verbeteren? Wil je samenwerken met andere ouders en richting geven aan beleid? Laat het ons dan weten!

Direct aanmelden of meer informatie over de oudercommissies? Dat kan! Stuur ons een e-mail: info@kidsfirst.nl

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven