Bernefleur | Kinderdagverblijf | Balk

Kinderdagverblijf Bernefleur is een opvanglocatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Balk. Op dit KDV zijn verschillende mogelijkheden in opvang. Er kan gebruikt gemaakt worden van hele, halve en flexibele dagopvang. We bieden de kinderen liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

We verwelkomen jouw kind graag op kinderdagverblijf Bernefleur!

Bernefleur is een Binnenstebuiten locatie.

KDV Bernefleur Balk Friesland - Kids First COP groep

 

  • Binnenstebuiten locatie
  • Tweetalig gecertificeerde locatie
  • Regelmatig gezamenlijke activiteiten in woonzorgcentrum Talmahiem
  • Ruime, uitdagende speelplek

Schrijf je in

Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw Bernefleur!

Bernedeiferbliuw Bernefleur is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Balk. Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele, heale en fleksibele dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Bernefleur jongetje - Kids First COP groep kinderopvang in BalkKinderopvang in Balk