Madelief | Peuteropvang | Sneek

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De Peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

We verwelkomen uw kind graag bij de Peuteropvang.

 

Pjutte-opfang (eartiids pjutteboartersplak) is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. Wy biede ek Foar- en Ierskoalske Edukaasje (VVE) om ûntwikkelingsefterstannen by bern fan 2,5 oant 4 jier tefoaren te kommen. Fierder wurkje wy mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

 

Wy ferwolkomje jo bern graach by de pjutte-opfang.

Peuteropvang Madelief in Sneek - Kids First COP groep

Bij Madelief werken we themagericht zoals met een doktershoek en met een krokodil. Buiten en binnen spelen én ontdekken vinden we erg belangrijk, evenals de interactie met jong en oud.

  • Interactie tussen jong en oud door bezoek aan verzorgingstehuis
  • Veilig, vriendelijk en stimulerend
  • VVE programma
  • Betrokken ouders en enthousiaste pedagogisch medewerkers
  • Korte lijnen; open deur in de Simon Havingaschool

Je kunt jouw kind brengen tussen 8:15 – 8:30 uur en halen tussen 12:10 en 12:15 uur.

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag op Peuteropvang Madelief

Peuteropvang Madelief in Sneek - Kids First COP groep Peuteropvang Madelief in Sneek - Kids First COP groep Peuteropvang Madelief in Sneek - Kids First COP groep