De Oesterkes | Peuteropvang | Stiens

Peuteropvang De Oesterkes in Stiens  is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Daarnaast biedt peuteropvang De Oesterkes iedere dag verlengde opvang tot 14:00 uur.
Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Aanvulling taalbeleid: Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

Peuteropvang De Oesterkes biedt iedere dag verlengde opvang tot 14:00 uur.

We verwelkomen jouw kind graag bij de peuteropvang.

 

Pjutte-opfang (eartiids pjutteboartersplak) is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. Wy biede ek Foar- en Ierskoalske Edukaasje (VVE) om ûntwikkelingsefterstannen by bern fan 2,5 oant 4 jier tefoaren te kommen. Fierder wurkje wy mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

 

Peuteropvang 't Schakeltje Slochteren Kids First COP groep peuterspeelzaal

  • Vast team elke dag op de groep
  • Tweetalig gecertificeerde locatie
  • Samenwerking met de Sprankel
  • Liedjes zingen, lekker knutselen
  • Veel tijd voor ontwikkeling en samenspel

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8:15 – 12:15 uur
Maandagmiddag van 12:30 – 16:30

Wy ferwolkomje dyn bern graach by de pjutte-opfang.

 

Peuteropvang De Oesterkes Stiens - Kids First COP Groep Peuteropvang De Oesterkes Stiens - Kids First COP Groep Peuteropvang De Oesterkes Stiens - Kids First COP Groep