De Spettertjes | Kinderdagverblijf | Sneek

Kinderdagverblijf De Spettertjes in Sneek is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er kan gebruikt gemaakt worden van hele en halve dagopvang. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.

We verwelkomen jouw kind graag op KDV de Spettertjes

Bernedeiferbliuw de Spettertjes is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Snits. Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele en heale dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw de Spettertjes!

De Spettertjes is een Binnenstebuiten locatie.


Schrijf je in