It Flinterke | Kinderdagverblijf | Mantgum

Kinderdagverblijf  It Flinterke in Mantgum is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er kan gebruik gemaakt worden van hele en halve dagopvang. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

 

Bernedeiferbliuw It Flinterke is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Mantgum. Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele en heale dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw It Flinterke!

We verwelkomen jouw kind graag bij het kinderdagverblijf.

  • Meerdere opvangsoorten op locatie
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Tweetalig gecertificeerde locatie

Schrijf je in

Kinderdagverblijf It Flinterke Mantgum - Kids First COP Groep

We verwelkomen je kind graag op KDV It Flinterke !