De Greidepykjes | PO | Baard

Peuteropvang de Greidepykjes in Baard is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. De peuteropvang en BSO zijn gehuisvest in basisschool de Greidefûgel, wat een hele mooie samenwerking tussen peuteropvang, BSO en basisschool oplevert. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Wij werken met thema’s die aansluiten bij de thema’s van de onderbouw van school.

Peuteropvang “de Greidepykjes” in Baard heeft nog plekjes beschikbaar! We verwelkomen je kind graag bij de peuteropvang. 

Op de peuteropvang komt zowel het Fries als het Nederlands aan bod, in o.a. de gesprekken met de peuters, de groepsmomenten en in de activiteiten. De peuteropvang wordt hierbij ondersteund door het SFBO.

 

Wy ferwolkomje jim bêrn graach by de pjutte-opfang 

Pjutte-opfang is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. De thema’s fan de pjutte-opfang slúte oan by de thema’s fan de ûnderbou fan de skoalle.

Der binne nog plakjes frij op de pjutte-opfang de Greidepykjes!

Op de pjutte-opfang prate wy Frysk en Nederlânsk, yn it petear mei de bern, de groepsmominten en de activiteiten. It SFBO stipet ús hjirby.

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Voorbereiden op de basisschool

Schrijf je in