’t Bernekuorke | Peuteropvang | Akkrum

Peuteropvang ’t Bernekuorke in Akkrum is een locatie speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

Spelen en leren begint al bij de peuteropvang. Daarom is de peuteropvang beschikbaar voor alle kinderen in de gemeente Heerenveen. Ook jij kunt een vergoeding aanvragen voor jouw kind tussen de 2 en 4 jaar. Lees hier meer over de mogelijkheden.

We verwelkomen jouw kind graag bij peuteropvang ’t Bernekuorke!

Pjutte-opfang is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. Wy biede ek Foar- en Ierskoalske Edukaasje (VVE) om ûntwikkelingsefterstannen by bern fan 2,5 oant 4 jier tefoaren te kommen. Fierder wurkje wy mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Wy ferwolkomje jo bern graach by pjutte-opfang ’t Bernekuorke!

Peuteropvang 't Bernekuorke in Akkrum - Kids First COP Groep Peuteropvang 't Bernekuorke in Akkrum - Kids First COP Groep

  • Tweetalig gecertificeerde locatie
  • Binnenstebuiten locatie
  • Avontuurlijke plek
  • Veilig, vriendelijk en stimulerend
  • VVE programma

Schrijf je in

Peuteropvang 't Bernekuorke in Akkrum - Kids First COP Groep

’t Bernekuorke is een Binnenstebuiten locatie.

Naast de locatie van peuteropvang ’t Bernekuorke is een ‘Ravottuh speeltuin’ aangelegd, waarin Kids First participeert. Kinderen bewegen meer, leren omgaan met risico’s en leren spelenderwijs over de natuur.
Het motto van Ravottuh luidt: Je hebt pas goed gespeeld als je vies thuis komt!