Sinnefleur | Kinderdagverblijf | Workum

 

 

Kinderdagverblijf Sinnefleur is een opvanglocatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Workum. Het KDV vormt samen met de peuteropvang, de BSO en de scholen het Kindcentrum Workum.

Op dit KDV zijn verschillende mogelijkheden in opvang. Er kan gebruikt gemaakt worden van hele, halve en flexibele dagopvang. We bieden de kinderen liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

We verwelkomen jouw kind graag op kinderdagverblijf Sinnefleur!

Bernedeiferbliuw Sinnefleur is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Warkum. Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele, heale en fleksibele dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw Warkum!

  • Tweetalig gecertificeerde locatie
  • Meerdere opvangvormen mogelijk
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Behoeftes van de kinderen op de eerste plaats
  • Veel buitenspelen
  • We zijn dol op knutselactiviteiten

KDV Sinnebern Workum - Kids First COP groep

Vlakbij de locatie ligt een park waar de pedagogisch medewerkers vaak heen gaan met de kinderen.

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag op KDV Sinnefleur!