Ukkepukkeplak | Peuteropvang | Warga

Peuteropvang Ukkepukkeplak in Warga is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar te voorkomen.

Peuteropvang Ukkepukkeplak in Warga - Kids First COP groep Peuteropvang Ukkepukkeplak in Warga - Kids First COP groep
We hebben een prachtige buitenspeelplek, dus wanneer de weersomstandigheden het toelaten gaan we elke dag naar buiten.
De kinderen die nadat ze op Ukkepukkeplak zijn geweest naar de basisschool gaan, maken die stap met gemak omdat ze al vele vaardigheden rijk zijn.

Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

Pjutte-opfang  is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. Wy biede ek Foar- en Ierskoalske Edukaasje (VVE) om ûntwikkelingsefterstannen by bern fan 2,5 oant 4 jier tefoaren te kommen. Fierder wurkje wy mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Wy ferwolkomje dyn bern graach by de pjutte-opfang.

  • Aantrekkelijke en uitnodigende speelruimte
  • Gevarieerd spelaanbod
  • Prachtige buitenspeelplek
  • Overstap naar basisschool minder groot
  • Tweetalig gecertificeerde locatie

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag bij de peuteropvang!

Peuteropvang Ukkepukkeplak in Warga - Kids First COP groep Peuteropvang Ukkepukkeplak in Warga - Kids First COP groep