Villafleur | Kinderdagverblijf | Bolsward

KDV Villafleur is een locatie voor kinderdagverblijf in Bolsward. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn verschillende mogelijkheden in opvang. Er kan gebruikt gemaakt worden van hele, halve en flexibele dagopvang. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

KDV Villafleur Bolsward - Kids First COP groep

  • Meerdere opvangvormen mogelijk
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Behoeftes van de kinderen op de eerste plaats
  • Tweetalig gecertificeerde locatie

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Voorbereiden op de basisschool

Schrijf je in

Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw Villafleur!

Bernedeiferbliuw Villafleur is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Boalsert. Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele, heale en fleksibele dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.