Nieuwe wet- en regelgeving Innovatieve Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

26 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de overheid in samenwerking met de brancheverenigingen en Boink de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Deze wet heeft als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) kent vier pijlers. Wat doet Kids First COP groep met deze vier pijlers in 2018?

Pijler 1: De ontwikkeling van het kind staat centraal

  • In de wet zijn de vier pedagogische doelen van Riksen-Walrave opgenomen als definitie van ‘verantwoorde kinderopvang’. Deze doelen worden in ons pedagogisch beleidsplan beschreven. Het nieuwe pedagogisch beleidsplan is binnenkort beschikbaar op de opvanglocatie. Daarnaast hebben alle locaties een actueel pedagogisch werkplan dat op de locatie ter inzage ligt, maar ook op onze website te vinden is;
  • Alle kinderen krijgen een mentor. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders, en bij de buitenschoolse opvang ook voor het kind;
  • Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het kind in zijn of haar ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren een volgende stap te zetten. Het  planmatig volgen en registreren is verplicht. In de loop van volgend jaar zullen wij op een aantal locaties starten met een digitaal kind volgsysteem. Bevindingen worden in een tien-minutengesprek met de ouder(s) besproken.

Pijler 2: Veiligheid en gezondheid

  • Alle locaties maken met hun pedagogisch medewerkers een eigen veiligheids- en gezondheidsbeleid, afgeleid van het centrale beleid van Kids First COP groep. In het beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt besproken met de oudercommissie;
  • Op iedere kinderopvanglocatie is altijd minimaal één volwassene aanwezig die beschikt over een gecertificeerd kinder-EHBO diploma. Op dit moment zijn bijna al onze medewerkers in het bezit van dit certificaat.

Pijler 3: Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

  • Baby’s (0-jarigen) krijgen maximaal twee pedagogisch medewerkers toegewezen. Daarvan moet er per dag ten minste één pedagogisch medewerker werkzaam zijn op de stamgroep van het kindje. Indien de omvang van de stamgroep vraagt om meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan mogen er drie pedagogisch medewerkers per baby toegewezen worden. Voor kinderen met een flexibel contract geldt de vaste gezichten-eis niet. De locatie brengt de ouder(s) op de hoogte van wie de vaste pedagogisch medewerkers van hun kind zijn.
  • In het pedagogisch beleidsplan staat opgenomen op welke tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de Beroepskracht Kindratio (BKR).

Pijler 4: Kinderopvang is een vak

  • Pedagogisch medewerkers moeten met ingang van 2023 beschikken over taalniveau 3F voor spreekvaardigheid. De komende jaren worden alle pedagogisch medewerkers, die nog niet voldoen aan deze kwalificatie, getoetst en waar nodig bijgeschoold;
  • Vrijwilligers mogen niet langer formatief worden ingezet. Ze tellen dus niet mee in de berekening voor de BKR.