Peuteropvang Lyts Begjin Tweetalig gecertificeerd

27 juni 2019

Op peuteropvang Lyts Begjin in Arum was het woensdag 26 juni feest. Riemkje Hoogland van het SFBO bezocht de locatie en heeft het certificaat “spelenderwijs een taal erbij” aan pedagogisch medewerker Sietske Falkena uitgereikt. Sinds eind 2017 wordt er gewerkt met een beleid om de tweetalige ontwikkeling van het jonge kind te ontwikkelen en te stimuleren. Het begeleidingstraject is met het behalen van dit certificaat afgerond.

Lyts Begjin en tweetaligheid
Het tweetalig beleid ziet er als volgt uit: pedagogisch medewerker Sietske en vrijwilliger Thea praten consequent Fries met iedereen. De Nederlandse taal krijgt aandacht tijdens de activiteiten zoals voorlezen en zingen. De praatpop Puk van het programma Uk en Puk praat ook Nederlands. Door beide talen duidelijk van elkaar te scheiden, leren de kinderen de talen goed uit elkaar te houden en kunnen ze op latere leeftijd makkelijker een derde en/of vierde taal aanleren. Ook kunnen kinderen beter multitasken.

Er is een visitatiecommissie op locatie Lyts Begjin langs geweest. Over het pedagogisch taalklimaat schrijft de commissie: “Het thema is ‘voorjaar’. Bij dit thema heeft Sietske creatieve en toepasselijke werkjes bedacht. In kleine bloempotjes met potgrond plant ze zaadjes van de zonnebloem. De peuters planten de zaadjes, geven water en geven de potjes een mooi plaatsje in de ruimte. De kinderen zijn enthousiast en zijn verwonderd hoe een plant groeit uit een geplant zaadje door water te geven. Er komt een diversiteit aan woordjes voorbij in dit thema. Een prachtig leermoment.”

Bij de certificering krijgt Lyts Begjin begeleiding van het SFBO. Bij het SFBO zijn ruim 250 kinderopvanglocaties aangesloten, waaronder peuteropvang, en dit aantal groeit nog altijd.

SFBO - certificering Lyts Begjin Kids First

Pjutte-opfang ‘Lyts Begjin’ yn Arum behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

Op pjutte-opfang Lyts Begjin yn Arum wie it feest op woansdei 26 juny. Riemkje Hoogland kaam del. Sy hat it sertifikaat oan pedagogysk meiwurkster Sietske Falkena oerlange. Sûnt ein 2017 mei in belied wurke dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Sy hawwe it begeliedingstrajekt no ôfrûne en it sertifikaat is derby’ behelle.

Lyts Begjin en twatalichheid

It twatalich belied sjocht der as folget út: pedagogysk meiwurkster Sietske en frijwillichster Thea prate konsekwint Frysk mei elkenien. It Nederlânskt kriget omtinken yn it aktiviteite-oanbod, lykas by it foarlêzen en it sjongen. Der wurdt ek wurke mei praatpop Puk, dy’t ek Nederlânsk praat.
Troch de beide talen dúdlik fan elkoar te skieden, leare de bern de talen goed út elkoar te hâlden en kinne sy op lettere leeftyd bygelyks makliker in tredde en fjirde taal leare en kinne sy better multitaske.

Der hat in saneamde fisitaasjekommisje op Lyts Begjin west te sjen. Oer it pedagogysk taalklimaat skriuwt de kommisje: ‘It tema is “Maitiid”. By dit tema hat Sietske kreative, tapaslike nifelwurkjes betocht. Sy pakt in blompotsje en in los lyts rûntsje drûge blomme-ierde, wetter en sinneblompitten. De pjutten kinne no riede, rûke, fiele, jitte en in pit yn de ierde yn it potsje dwaan. De bern binne optein en fine it in merakel hoe’t de pitten yn de modder groeit troch der wetter op te jitten. Der komt hiel wat taal foarby by dit ûnderdiel. In prachtich taalûntwikkelmomint.’

By it sertifisearringstrajekt krijt Lyts Begjin begelieding fan it SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern. By it SFBO binne rom 250 bernedeiferbliuwen oansletten, en dat oantal groeit noch altyd.

Foar mear ynformaasje kinne jo terjochte by:
Johanna Zaagmans, SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern
j.zaagmans@sfbo.nl